REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biotradecosmetics.pl

Oficjalna strona przedstawicielstwa w Polsce


Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


Klient – konsument, przedsiębiorca-konsument, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;


Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego;


Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym;


Sklep / Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem babelaboratorios.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;


Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


Postanowienia ogólne


1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem biotradecosmetics.pl; (dalej „Sklep Internetowy”).


2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


3.Sklep internetowy, działający pod pod adresembiotradecosmetics.pl prowadzony jest przez Biotrade VISSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ adres: Aleja Jana Pawła II 43A 37B, 01-001 Warszawa , REGON: 522640416, NIP: 5273011761 e-mail: order@biotradecosmetics.pl


4.Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z panelu klienta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.


5.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie serwisu.


6.Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.


7.Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.


8.Klient w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

 • mediację

 • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

 • zwrócenie się do Federacji Konsumentów


Konto klienta


1.Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu rejestracji, w tym przede wszystkim adres e-mail, hasło, dane adresowe i kontaktowe.


2.Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta.


3.Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.


4.Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.

 • Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
 • Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
 • Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z formularza zamówienia.

5.Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.


Zamówienia


1.Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania sposobu dostawy i metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową biotradecosmetics.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.


2.Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia:

a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji, za pośrednictwem Konta Klienta,

b) złożenie zamówienia bez rejestracji, za pośrednictwem formularza zamówienia.


3.W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.


4.Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania sposobu dostawy i metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.


5.Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania adresu, danych płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.


6.Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.


7.Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.


8.Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.


9.Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub powiązany z Kontem klienta. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.


10.Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


Płatność i cena


1.Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujący sposób:

 • ogotówką (za pobraniem) w momencie dostarczenia towaru przez dostawcę,
 • oprzelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • opłatność online za pośrednictwem Przelewy24
 • W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą, wpłaty dokonać należy na rachunek bankowy o numerze: 76 1090 2590 0000 0001 5122 3763  w tytule przelewu lub wpłaty podając imię i nazwisko lub firmę Klienta oraz numer zamówienia otrzymany w informacji o przyjęciu zamówienia.

2.Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena produktu przed dodaniem do „Koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki.


Dostawa


1.Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.


2.Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni ustawowo wolne od pracy dostawy nie są realizowane.


3.Koszty dostarczenia towaru, które oprócz ceny za towar ponosi Klient, są podawane na stronie Sklepu internetowego przy składaniu zamówienia.


4.Z chwilą wydania towaru, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Za wydanie towaru uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora przez Klienta.


5.Zaleca się, aby Klient, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Klient spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.


Reklamacja


1.W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.


2.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.


3.Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym.


4.Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny


5.Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy


6.Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad


7.Żądać usunięcia wady


8.Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres mailowy order@biotradecosmetics.pl lub drogą pocztową na adres:  VISSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleja Jana Pawła II 43A 37B, 01-001 Warszawa


9.Klient może skorzystać z przygotowanego przez Sklep formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zwroty i Reklamacje” i wypełnić go w wersji papierowej lub elektronicznie.


10.Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres VISSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleja Jana Pawła II 43A 37B, 01-001 Warszawa


11.Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.


12.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować mailowo na adres: order@biotradecosmetics.pl lub drogą pocztową na adres: VISSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Aleja Jana Pawła II 43A 37B, 01-001 Warszawa . Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


13.W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca Klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.


Ochrona Danych Osobowych


1.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://biotradecosmetics.pl/polityka-prywatnosci/, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.


Postanowienia końcowe


1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy biotradecosmetics.pl, a Klientem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, w przypadku braku rozwiązania polubownego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


3.Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn np. wynikających z konieczności dostosowania zapisów Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobu płatności, dostaw – tylko w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.


4.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu o których mowa w pkt. 9.3. nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.